Wednesday, 6 April 2011

White on white

photo- Maria-Isabel Hansson- Mari Eriksson